Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Hà Nội

Biểu đồ lương tại Hà Nội

11 triệu 502 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Hà Nội11,502,000 VNĐ