Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Hà Nội

Biểu đồ lương tại Hà Nội

12 triệu 624 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Hà Nội12,624,000 VNĐ