Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Hải Dương

Biểu đồ lương tại Hải Dương

11 triệu 845 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Hải Dương11,845,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Hải Dương