Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Hải Phòng

Biểu đồ lương tại Hải Phòng

11 triệu 483 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Hải Phòng11,483,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Hải Phòng