Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Hải Phòng

Biểu đồ lương tại Hải Phòng

12 triệu 774 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Hải Phòng12,774,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Hải Phòng