Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Hồ Chí Minh

Biểu đồ lương tại Hồ Chí Minh

10 triệu 765 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Hồ Chí Minh10,765,000 VNĐ