Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Khánh Hòa

Biểu đồ lương tại Khánh Hòa

11 triệu 705 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Khánh Hòa11,705,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Khánh Hòa