Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Nam Định

Biểu đồ lương tại Nam Định

12 triệu 313 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Nam Định12,313,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Nam Định