Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Quảng Ngãi

Biểu đồ lương tại Quảng Ngãi

12 triệu 523 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Quảng Ngãi12,523,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Quảng Ngãi