Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Thừa Thiên Huế

Biểu đồ lương tại Thừa Thiên Huế

10 triệu 656 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Thừa Thiên Huế10,656,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Thừa Thiên Huế