Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thẩm định viên

Biểu đồ lương thẩm định viên

4 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thẩm định viên4,000,000 VNĐ