Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thẩm định viên

Biểu đồ lương thẩm định viên

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thẩm định viên9,750,000 VNĐ