Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thiết kế

Biểu đồ lương thiết kế

12 triệu 776 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thiết kế12,776,000 VNĐ