Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thiết kế

Biểu đồ lương thiết kế

11 triệu 44 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thiết kế11,044,000 VNĐ