Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thư ký công trình

Biểu đồ lương thư ký công trình

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thư ký công trình8,500,000 VNĐ