Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thu ngân nhà hàng

Biểu đồ lương thu ngân nhà hàng

8 triệu 900 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thu ngân nhà hàng8,900,000 VNĐ