Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tổ trưởng chuyền may

Biểu đồ lương tổ trưởng chuyền may

13 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của tổ trưởng chuyền may13,000,000 VNĐ