Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng đào tạo

Biểu đồ lương trưởng phòng đào tạo

13 triệu 100 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng đào tạo13,100,000 VNĐ