Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng đào tạo

Biểu đồ lương trưởng phòng đào tạo

25 triệu 833 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng đào tạo25,833,000 VNĐ