Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng dự án

Biểu đồ lương trưởng phòng dự án

22 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng dự án22,000,000 VNĐ