Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng dự án

Biểu đồ lương trưởng phòng dự án

18 triệu 200 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng dự án18,200,000 VNĐ