Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng kế toán

Biểu đồ lương trưởng phòng kế toán

15 triệu 700 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng kế toán15,700,000 VNĐ