Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng kế toán

Biểu đồ lương trưởng phòng kế toán

20 triệu 625 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng kế toán20,625,000 VNĐ