Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương văn thư

Biểu đồ lương văn thư

13 triệu 170 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của văn thư13,170,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng văn thư