Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương văn thư

Biểu đồ lương văn thư

12 triệu 343 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của văn thư12,343,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng văn thư