Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương video editor

Biểu đồ lương video editor

9 triệu 348 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của video editor9,348,000 VNĐ