Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương video editor

Biểu đồ lương video editor

11 triệu 411 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của video editor11,411,000 VNĐ