Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương y sỹ

Biểu đồ lương y sỹ

9 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của y sỹ9,375,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng y sỹ