Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương y sỹ

Biểu đồ lương y sỹ

16 triệu 125 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của y sỹ16,125,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng y sỹ