Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên thu mua

Biểu đồ lương chuyên viên thu mua

13 triệu 600 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên thu mua13,600,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng chuyên viên thu mua