Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc marketing

Biểu đồ lương giám đốc marketing

22 triệu 531 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc marketing22,531,000 VNĐ