Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư cấp thoát nước

Biểu đồ lương kỹ sư cấp thoát nước

14 triệu 321 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư cấp thoát nước14,321,000 VNĐ