Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư cấp thoát nước

Biểu đồ lương kỹ sư cấp thoát nước

9 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư cấp thoát nước9,333,000 VNĐ