Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương phóng viên

Biểu đồ lương phóng viên

15 triệu 51 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của phóng viên15,051,000 VNĐ