Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương phóng viên

Biểu đồ lương phóng viên

13 triệu 428 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của phóng viên13,428,000 VNĐ