Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Mức lương

Biểu đồ lương

    11 triệu 883 nghìn VNĐ

    Mức lương trung bình là 11,883,000 VNĐ