Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên thẩm định giá

Biểu đồ lương chuyên viên thẩm định giá

4 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên thẩm định giá4,000,000 VNĐ