Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên thẩm định giá

Biểu đồ lương chuyên viên thẩm định giá

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên thẩm định giá9,750,000 VNĐ