Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên hỗ trợ khách hàng

Biểu đồ lương nhân viên hỗ trợ khách hàng

8 triệu 989 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên hỗ trợ khách hàng8,989,000 VNĐ