Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên hỗ trợ khách hàng

Biểu đồ lương nhân viên hỗ trợ khách hàng

11 triệu 20 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên hỗ trợ khách hàng11,020,000 VNĐ