Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư điện điện tử

Biểu đồ lương kỹ sư điện điện tử

23 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư điện điện tử23,750,000 VNĐ