Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư điện điện tử

Biểu đồ lương kỹ sư điện điện tử

10 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư điện điện tử10,166,000 VNĐ