Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thống kê

Biểu đồ lương nhân viên thống kê

12 triệu 52 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thống kê12,052,000 VNĐ