Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thống kê

Biểu đồ lương nhân viên thống kê

8 triệu 796 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thống kê8,796,000 VNĐ