Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương Quản lý đơn hàng

Biểu đồ lương Quản lý đơn hàng

9 triệu 420 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của Quản lý đơn hàng9,420,000 VNĐ