Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý spa

Biểu đồ lương quản lý spa

20 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý spa20,000,000 VNĐ