Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thủ kho

Biểu đồ lương thủ kho

12 triệu 605 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thủ kho12,605,000 VNĐ