Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thủ kho

Biểu đồ lương thủ kho

10 triệu 183 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thủ kho10,183,000 VNĐ