Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kế toán nội bộ

Biểu đồ lương kế toán nội bộ

8 triệu 440 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kế toán nội bộ8,440,000 VNĐ