Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư dự toán xây dựng

Biểu đồ lương kỹ sư dự toán xây dựng

13 triệu 625 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư dự toán xây dựng13,625,000 VNĐ