Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư m&e

Biểu đồ lương kỹ sư m&e

12 triệu 800 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư m&e12,800,000 VNĐ