Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư nông nghiệp

Biểu đồ lương kỹ sư nông nghiệp

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư nông nghiệp8,500,000 VNĐ