Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương marketing manager

Biểu đồ lương marketing manager

21 triệu 200 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của marketing manager21,200,000 VNĐ