Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bán xăng

Biểu đồ lương nhân viên bán xăng

9 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bán xăng9,333,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên bán xăng