Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên hệ thống

Biểu đồ lương nhân viên hệ thống

9 triệu 569 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên hệ thống9,569,000 VNĐ