Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên hệ thống

Biểu đồ lương nhân viên hệ thống

11 triệu 43 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên hệ thống11,043,000 VNĐ