Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên siêu thị

Biểu đồ lương nhân viên siêu thị

8 triệu 192 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên siêu thị8,192,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên siêu thị