Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên vận hành

Biểu đồ lương nhân viên vận hành

9 triệu 876 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên vận hành9,876,000 VNĐ