Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên vận hành

Biểu đồ lương nhân viên vận hành

8 triệu 898 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên vận hành8,898,000 VNĐ