Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thiết kế 3d

Biểu đồ lương thiết kế 3d

15 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thiết kế 3d15,333,000 VNĐ