Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thiết kế 3d

Biểu đồ lương thiết kế 3d

11 triệu 403 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thiết kế 3d11,403,000 VNĐ