Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thông dịch viên tiếng hàn

Biểu đồ lương thông dịch viên tiếng hàn

15 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thông dịch viên tiếng hàn15,333,000 VNĐ