Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thư ký

Biểu đồ lương thư ký

11 triệu 803 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thư ký11,803,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng thư ký