Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thư ký

Biểu đồ lương thư ký

9 triệu 489 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thư ký9,489,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng thư ký