Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng kế hoạch

Biểu đồ lương trưởng phòng kế hoạch

18 triệu 142 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng kế hoạch18,142,000 VNĐ