Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng kế hoạch

Biểu đồ lương trưởng phòng kế hoạch

20 triệu 833 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng kế hoạch20,833,000 VNĐ