Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thực tập sinh nhân sự

Biểu đồ lương thực tập sinh nhân sự

3 triệu 125 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thực tập sinh nhân sự3,125,000 VNĐ