Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thực tập sinh nhân sự

Biểu đồ lương thực tập sinh nhân sự

2 triệu 428 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thực tập sinh nhân sự2,428,000 VNĐ