Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương biên dịch viên

Biểu đồ lương biên dịch viên

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của biên dịch viên9,750,000 VNĐ