Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Bà Rịa Vũng Tàu

Biểu đồ lương tại Bà Rịa Vũng Tàu

12 triệu 290 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Bà Rịa Vũng Tàu12,290,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Bà Rịa Vũng Tàu