Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Bà Rịa Vũng Tàu

Biểu đồ lương tại Bà Rịa Vũng Tàu

10 triệu 284 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Bà Rịa Vũng Tàu10,284,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Bà Rịa Vũng Tàu