Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Bình Dương

Biểu đồ lương tại Bình Dương

11 triệu 575 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Bình Dương11,575,000 VNĐ