Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Bình Dương

Biểu đồ lương tại Bình Dương

9 triệu 380 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Bình Dương9,380,000 VNĐ