Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Hưng Yên

Biểu đồ lương tại Hưng Yên

11 triệu 954 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Hưng Yên11,954,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Hưng Yên