0 Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Chi Tiết Nhà Tuyển Dụng

địa chỉ
Địa chỉ: 19th - 20th Floor, 35 Nguyen Hue St., District 1, Hochiminh City, Vietnam

quy mô công ty
Quy mô: Đang cập nhật

Mô tả công ty

http://www.fresenius-kabi,com Fresenius Ka​bi is a global healthcare company that offers employees of diverse cultures and backgrounds a wide range of fulfilling and challenging career and personal growth opportunities both domestically and internationally. We are committed to putting essential medicines and technologies in the hands of people who help patients and finding the best answers to the challenges they face. We are dedicated to a higher purpose caring for life which drives excellence in everything we do. We operate with a high level of personal commitment, passion and integrity in a collaborative work environment. Empowerment and strong results orientation are embedded in our culture. We offer you - to work in world-clas​s, dedicated teams - an open-minded, creative, Can DO-culture - a variety of opportunities to grow with the business - to make a difference in the quali​ty of life of patients On our career pages, you can discover the entire range of career development perspectives and job openings at a truly exceptional and global company. We invite ​you to start your career path with us today and to discover your own passion for “caring for life”.​​

Fresenius Kabi Việt Nam Jsc Tuyển Dụng

Administration Assistant / Trợ Lý Hành Chính

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềHành chính - Văn phòng, Y tế - Dược
địa điểmHà Nội
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Purpose / Key Responsibilities:
Mục tiêu /Các trách nhiệm chính:
• To support Regulatory functions / Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đăng ký thuốc
• To ensure smooth administrative activities for Hanoi Office of Fresenius Kabi Asia Pacific and FKB / Đảm bảo các hoạt động hành chánh thông suốt cho văn phòng Hà Nội của FKAP và FKB
• Provide Sales team secretarial and administrative supports for all their sales activities
Hỗ trợ phòng bán hàng thực hiện các công việc văn thư và hành chính liên quan đến các hoạt động bán hàng
Major Duties & Responsibilities:
Nhiệm vụ chính & Các trách nhiệm:
Administrative support/ Hỗ trợ hành chánh:
• Welcome visitors and guests / Tiếp đón khách
• Receive, direct and relay telephone messages and fax messages / Nhận và chuyển tiếp tin nhắn điện thoại, fax
• Record and handle all incoming and outgoing couriers/ Ghi chép, lưu và xử lý tất cả thư đi & thư đến
• Maintain the general filing system/ Duy trì hệ thống lưu trữ tài liệu nói chung
• Assist in preparation of meetings, conferences and conference telephone calls / Hỗ trợ trong việc chuẩn bị phòng họp/ cuộc họp, hội nghị và hội nghị điện thoại
• Responsible for office supply: stationery, water, pantry… / Chịu trách nhiệm cung ứng các nhu yếu phẩm cho văn phòng: văn phòng phẩm, nước uống, thức ăn bánh kẹo…
• Office rental/Telephone/Internet: main contact in Hanoi for all matters related to service quality and monthly bill payment (checking invoice, preparing payment request) / Thuê văn phòng/ điện thoại/ internet: là người liên hệ chính cho văn phòng Hà nội cho các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ và chi trả hóa đơn hàng tháng (kiểm tra hóa đơn, chuẩn bị yêu cầu thanh toán)
• EMS service: monthly bill payment (checking invoice, cost allocation per departments of each entity - FKB or FKRO, preparing payment requests) / Chuyển phát nhanh: thanh toán hóa đơn hàng tháng (kiểm tra hóa đơn, chi chi phí theo từng bộ phận thuộc cty FKB hoặc FKRO, chuẩn bị các yêu cầu thanh toán)
• Car rental: car arrangement upon request, collecting supporting documents (travel approval, boarding pass...) for monthly payment (checking bills and invoices, cost allocation per departments of each entity - FKB or FKRO, preparing payment requests) / Thuê xe: sắp xếp xe theo yêu cầu, thu thập các tài liệu liên quan (phê duyệt đi chuyển/công tác, thẻ lên tàu..) cho thanh toán hàng tháng (kiểm tra hóa đơn, chi chi phí theo từng bộ phận thuộc cty FKB hoặc FKRO, chuẩn bị các yêu cầu thanh toán)
• Office stationery/Ink for printers/Toner for photocopier: order, checking items upon delivery and monthly bill payment (checking invoice, preparing payment request) / Văn phòng phẩm/ mực cho máy in/ mực ống cho máy photocopy: đặt hàng, kiểm tra khi nhận hàng và thanh toán hàng tháng (kiểm tra hóa đơn, chuẩn bị yêu cầu thanh toán)
• Water/Pantry items: order, payment by cash and claim back the money within monthly expense report / Nước uống/các phụ phẩm cho pantry: đặt hàng, thanh toán tiền mặt và thanh toán lại trong chi phí hàng tháng
• Taxi: keeping Mai Linh taxi cards, by end of month collecting taxi usage records attached with taxi bills, travel approval, boarding pass... to check vs Mai Linhs records, then forwarding to Finance (HCM office) / Taxi: giử thẻ taxi Mai Linh, thu nhận phiếu taxi & đính kèm vào hóa đơn taxi cuôi tháng, phê duyệt công tác/di chuyển,thẻ lên tàu… để kiểm tra đối chứng với phiếu taxi Mai Linh, sau đó chuyển cho kế toán tại văn phòng HCM
• Coordinate the repair and maintenance of office equipment / Phối hợp sửa chữa & bảo dưỡng thiết bị văn phòng
• Supervise cleaning service to ensure hygiene of the office / Giám sát dịch vụ vệ sinh đảm bảo vệ sinh torng văn phòng
• Office cleaning service by 3rd party: supervising, monthly bill payment (checking invoice, preparing payment request) / Dịch vụ vệ sinh văn phòng bởi bên thứ ba: giám sát, thanh toán hàng tháng (kiểm hóa đơn, chuẩn bị yêu cầu thanh toán)
• Update telephone list of Ha Noi Office and inform everyone / Cập nhật danh sách điện thoại của văn phòng Hà Nôi và thông báo cho nhân viên
• Assist in Company Events / Hỗ trợ các sự kiện của công ty
• Responsible for office hiring tasks: follow up hiring contract, coordinate with Finance Dept for payment / Chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ thuê mướn trong văn phòng: theo dõi hợp đồng thuê, phối hợp với phòng kế toán trong việc chi trả
Regulatory support/ Hỗ trợ đăng ký:
• Support in preparation process for registration dossiers: e.g contacts for public notary service, trademark or translation service, typing, photocopying… / Hỗ trợ trong việc chuẩn bị các hồ sơ đăng ký: v.d. hợp đồng cho dịch vụ công chứng, dịch vụ đăng ký bản quyền thương mai hóa dịch thuật, đánh máy, photocopy…
• Submission of registration dossiers and other documents at Ministry of Health (overtime working may be required) / Nộp hồ sơ đăng ký và các giấy tờ khác cho Bộ Y Tế (có thể yêu cầu làm ngoài giờ)
• Assist to submit application for rep office registration and some other legal applications when required / Hỗ trợ cho việc nộp giấy tờ đăng ký văn phòng đại diện và một vài các đăng ký pháp lý khác khi có yêu cầu
• Proof reading package insert / Kiểm tra chính tả đơn hướng dẫn sử dụng
• Arrange visa, air ticket, accommodation for regulatory staff when travel / Sắp xếp xin thị thực, vé máy bay, phòng khách sạn cho nhân viên phòng đăng ký thuốc khi công tác
Sales support/Hỗ trợ bán hàng:
• Support check sales documents from North sales force
Hỗ trợ kiểm tra chứng từ hoạt động của nhóm kinh doanh miền Bắc
• Support collect the rate from supplier to select the best vendor
Hỗ trợ thu thập thông tin báo giá từ nhà cung cấp để lựa chọn vendor.
• Receive gimmick and parcel for Medrep
Nhận gimmick và phân chia cho Trình dược viên.
• Support HR (Send and receive docs. For staff)
Hỗ trợ phòng nhân sự ( Gửi và nhận chứng từ cho nhân viên kinh doanh FKB)
• Combination and support others department, keep contact with sales team to prepare for tender process
Phối hợp và hỗ trợ các phòng ban khác, liên hệ chặt chẽ với bộ phận kinh doanh để chuẩn bị cho quá trình thầu.
• Support event: arrange service for sale team (visa, car, hotel, flight ticket, meeting room,…
Hỗ trợ tổ chức sự kiện: sắp xếp các dịch vụ cho bộ phận kinh doanh ( visa, thuê xe, khách sạn, vé máy bay, phòng họp…)
• Update new information for sales team, remind meeting schedule…
Cập nhật thông tin mới cho bộ phận kinh doanh, thông báo lịch hội nghị…
• Follow up FT order ( review the most effective processes)
Theo dõi đơn hàng FT ( Rà soát qui trình đạt hiệu quả tốt nhất)
Others / Khác:
• Other tasks as required by the superior/Các công việc khác theo như yêu cầu của cấp trên.
Xem chi tiết

Marketing Support Officer Tại Hồ Chí Minh & Sales Admin Officer Tại Hà Nội

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềHành chính - Văn phòng, Marketing - PR
địa điểmHà Nội, Hồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Job holder is required to fully perform all of the below mentioned tasks timely, correctly and completely:
Nhân viên phải hoàn thành đủ tất cả các công việc liệt kê dưới đây đúng hạn, chính xác và đầy đủ:
1. Assist Marketing Dept:
Hỗ trợ phòng tiếp thị:
• Promotional material (brochure, leaflet, gimmick, gift, etc): contact suppliers, collect quotations, follow-up delivery, check quality/ quantity
Tài liệu quảng cáo (tờ thông tin sản phẩm, tờ rơi, gimmick, quà tặng, vv): liên hệ với nhà phân phối, thu thập các dữ liệu, theo dõi giao hàng, kiểm tra chất lượng/ số lượng.
• Distribute promotional material, samples and record based on the approved Request Form
Phân phối các tài liệu quảng cáo, hàng mẫu và số liệu dựa trên Form yêu cầu được chấp thuận
• Prepare all kind of promotional materials for Marketing events
Chuẩn bị tất cả các loại tài liệu quảng cáo cho sự kiện Marketing
• Control internal warehouse and make Inventory Report
Kiểm soát hàng trong kho và thực hiện báo cáo hàng tồn kho
Job holder is required to fully perform all of the below mentioned tasks timely, correctly and completely:
Nhân viên phải hoàn thành đủ tất cả các công việc liệt kê dưới đây đúng hạn, chính xác và đầy đủ:
1. Assist Marketing Dept:
Hỗ trợ phòng tiếp thị:
• Promotional material (brochure, leaflet, gimmick, gift, etc): contact suppliers, collect quotations, follow-up delivery, check quality/ quantity
Tài liệu quảng cáo (tờ thông tin sản phẩm, tờ rơi, gimmick, quà tặng, vv): liên hệ với nhà phân phối, thu thập các dữ liệu, theo dõi giao hàng, kiểm tra chất lượng/ số lượng.
• Distribute promotional material, samples and record based on the approved Request Form
Phân phối các tài liệu quảng cáo, hàng mẫu và số liệu dựa trên Form yêu cầu được chấp thuận
• Prepare all kind of promotional materials for Marketing events
Chuẩn bị tất cả các loại tài liệu quảng cáo cho sự kiện Marketing
• Control internal warehouse and make Inventory Report
Kiểm soát hàng trong kho và thực hiện báo cáo hàng tồn kho
• Lead projects of scientific stand-alone meetings’ execution
Thực hiện các cuộc họp về các dự án khoa học
• Assist PM in organizing internal/external events, advisory boards meeting, symposium, exhibitions, conferences, seminar, workshop, etc such as registration, accommodation, transportation, meals and materials
Hỗ trợ PM tổ chức các sự kiện nội bộ hoặc bên ngoài công ty, các cuộc họp ban tư vấn, hội nghị, triển lãm, hội thảo, seminar , workshop, vv như làm thủ tục đăng ký, chỗ ở, phương tiện di chuyển, ăn uống và các vật dụng cần thiết liên quan.
• Support PM in secretarial and administrative jobs
Hỗ trợ PM trong các công việc thư ký và hành chính
• Handle sponsorship’s documents, follow up and documentations
Thực hiện các tài liệu tài trợ, cập nhật thông tin và các chứng từ
2. Build teamwork and co-operation spirit
• Develop and build mutual trust, respect, and cooperation among team members
Phát triển và xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
• Highly co-operate with colleagues/cross-functions, get along well with and support colleagues at works
Tinh thần hợp tác cao với đồng nghiệp, hoà thuận và giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc.
• Maintain good interpersonal professional relationships
Duy trì các mối quan hệ tương tác chuyên nghiệp
4. Comply with Company’s policies, regulations and local applicable laws
Tuân thủ các chính sách, quy định của công ty và áp dụng luật pháp địa phương
5. Others:
• Ensure Company’s confidentiality i.e. intellectual property, product, price, Marketing strategies, salary information, profit and loss, business results of parent company, etc
Đảm bảo thông tin mật của công ty về sở hữu trí tuệ, giá, sản phẩm, chiến lược tiếp thị, thông tin lương, kết quả hoạt động lãi lỗ của công ty mẹ của công ty.
• Perform any additional tasks as reasonably requested by superiors
Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ bổ sung được yêu cầu của cấp trên
• Arrange business trips’ logistics for business trip for Marketing Director, Marketing Manager, Product Managers
Chuẩn bị hậu cần cho chuyến công tác của Giám đốc tiếp thị, Trưởng phòng tiếp thị, phụ trách sản phẩm.
 Other tasks as required by the superior.
Các công việc khác theo như yêu cầu của cấp trên
Xem chi tiết

Senior Product Manager - Phụ Trách Sản Phẩm Cao Cấp

Thực tập sinh
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềQuan hệ đối ngoại, Marketing - PR
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Reports To: Sales and Marketing Manager
Báo cáo cho: Trưởng phòng Kinh doanh và Tiếp thị
Subordinate(s): Marketing Support Officer
Nhân viên cấp dưới: Trợ lý Tiếp thị
Purpose / Key Responsibilities:
- Drive the development of the business for assigned products with a comprehensive marketing strategy aiming at market leadership in Vietnam.
Mục đích/Trách nhiệm chính:
- Phát triển kinh doanh những sản phẩm được giao với 1 chiến lược tiếp thị toàn diện, hướng tới thống lĩnh thị trường ở Việt Nam.
1. Implement and further develop marketing strategy of assigned products
Thực hiện và phát triển chiến lược tiếp thị đối với những sản phẩm phụ trách
- Develop, implement and evaluate marketing objectives, strategies, advertising and promotion, and operational activities for the assigned products
Phát triển, thực hiện và đánh giá mục tiêu tiếp thị, chiến lược, quảng cáo & khuyến mãi cùng các hoạt động điều hành cho những sản phẩm phụ trách
- Analyze positioning and market situation of products and readjust if required, involve sales force to provide input and validate
Phân tích vị trí và tình trạng thị trường của sản phẩm và điều chỉnh lại khi cần, yêu cầu lực lượng bán hàng cung cấp thông tin và thẩm định
- Arrange, conduct advisory boards, symposium, exhibitions, conferences, seminar, workshop and meetings.
Sắp xếp, thực hiện các buổi hội đồng cố vấn, hội nghị chuyên đề, trưng bày, hội thảo khoa học, hội thảo và các cuộc họp
- Support sales team to achieve sales target, profit objectives, margin and market share annual goals for the assigned products.
Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh đạt doanh số, lợi nhuận, lãi suất và lấy được thị phần cần thiết cho các sản phẩm phụ trách
2. Prepare for the successful launch of new products
Chuẩn bị triển khai thành công những sản phẩm mới
- Evaluate the practicality and potential of new products and market development. Looking for opportunity to develop business by launching new products and expanding geography coverage.
Đánh giá sự khả thi và tiềm năng của những sản phẩm mới và thị trường phát triển. Tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh bằng việc triển khai sản phẩm mới và mở rộng độ bao phủ về mặt địa lý.
- Conduct professionally market assessment
Thực hiện đánh giá thị trường một cách chuyên nghiệp
- Priorities new products based on market data and situation analysis
Ưu tiên những sản phẩm mới dựa trên dữ liệu thị trường và tình huống phân tích
- Identify sales potential for long term plans
Xác định tiềm năng bán hàng với kế hoạch lâu dài
- Support Regulatory Affairs in developing registration strategies for new products to achieve fast time to market at reasonable costs: by working with KOL, advisory boards, MOH if required
Hỗ trợ bộ phận Đăng ký thuốc trong việc phát triển các chiến lược đăng ký cho sản phẩm để đạt được thời gian nhanh chóng đưa ra thị trường với chi phí hợp lý: bằng cách làm việc với KOL, ban cố vấn, Bộ y tế khi cần.
- Analyze profitablility of new products.
Phân tích lợi nhuận của sản phẩm mới
- Develop the launch plan for new products (convert strategy elements into a workable launch and operational plan)
Phát triển kế hoạch triển khai cho sản phẩm mới (chuyển đổi những yếu tố chiến lược thành việc triển khai khả thi và kế hoạch thực hiện)
3. Support sales team to deliver sales objectives and plans
Hỗ trợ đội ngũ bán hàng thực hiện hoạt động và kế hoạch bán hàng
- Co-ordinate and conduct product training, competitor information intelligence and market trends for sales force on an ongoing basis
Kết hợp và thực hiện huấn luyện sản phẩm, lấy thông tin của đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường cho đội ngũ bán hàng thường xuyên
- Design and develop promotional materials to reinforce the brand positioning and competitive advantage
Thiết kế và phát triển tài liệu quảng cáo để tăng cường vị trí của nhãn hàng và thế mạnh canh tranh
- Manage and determine allocation of samples in line with products strategy, where relevant to the market
Quản lý và phân bổ hàng mẫu theo chiến lước sản phẩm ở những thị trường cần thiết
- Plan and conduct field visits with field force to monitor implementation of marketing programs, gather feedback from field force on ongoing programs and inputs for programs to be implemented
Lên kế hoạch và thực hiện thăm viếng khách hàng cùng với đội ngũ bán hàng để giám sát việc thực hiện các chương trình tiếp thị, tập hợp các phản hồi từ đội ngũ bán hàng cho các chương trình đang diễn ra và góp ý cho những chương trình đang thực hiện
- Work closely with the Area Sales Managers to ensure activities are communicated clearly and executed effectively
Làm việc sát với các Quản lý khu vực để đảm bảo các hoạt động được nắm bắt 1 cách rõ rang và thực hiện hiệu quả.
- Review and co-operate with sales team to solve complaints and suggestions relating to assigned products
Xem xét và kết hợp với đội ngũ bán hàng để giải quyết các khiếu nại và đề nghị của những sản phẩm phụ trách
- Provide input into the monthly sales forecast to ensure accurate stock levels
Cung cấp thông tin cho dự trù hàng tháng để đảm bảo lượng hàng tồn kho hợp lý
4. Build KOL endorsement and advocacy
Xây dựng sự ủng hộ và tán thành từ KOL
- Identify the KOL to achieve endorsement and advocacy
Xác định KOL để có được sự ủng hộ và tán thành
- Provide scientific information on the brand (publications, slide kit) to maintain relationship
Cung cấp thông tin khoa học (các công bố) về nhãn hàng để duy trì các mối quan hệ
- Develop endorsement by KOL through conducting advisory board, clinical studies, speakers, symposia , visits according to marketing strategy
Phát triển những chia sẻ của KOL qua những buổi cố vấn chuyên môn, nghiên cứu lâm sàng, nói bài, hội nghị chuyên đề, thăm viếng khách hàng theo chiến lược tiếp thị
5. Demonstrate high level of product knowledge and therapy area
Giải thích chuyên sâu về kiến thức sản phẩm, liệu pháp điều trị
- Take initiative to maintain and upgrade product knowledge through sourcing product information, reading clinical report and publications, medical journals
Chủ động duy trì và nâng cao kiến thức sản phẩm qua các tài liệu, các báo cáo lâm sàng và tạp chí y tế liên quan đến sản phẩm.
- Identify marketing opportunities based on medical information, market knowledge, and competitor knowledge
Xác định các cơ hội tiếp thị dựa trên thông tin y tế, kiến thức thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Regularly update knowledge on indication area by attending medical conventions, and KOL interaction, understand treatment/market trend
Cập nhật kiến thức thường xuyên những chỉ định thông qua việc tham gia những hội nghị y tế, và sự tương tác của KOL, hiểu rõ xu hướng điều trị và tình hình thị trường
6. Monitor performance and control marketing budget
Giám sát việc thực hiện và điều tiết ngân sách tiếp thị
- Track monthly performance vs. plan, and analyze reasons for gaps
Theo dõi hàng tháng việc thực hiện so với kế hoạch và phân tích những lý do có sự chênh lệch.
- Complete required reports based on SOP in a correct and timely manner
Hoàn tất những báo cáo dựa trên SOP đúng quy định và thời hạn.
- Monitor and control marketing budget
Giám sát và quản lý ngân sách của nhóm tiếp thị
7. Build teamwork and co-operation spirit
Xây dựng tinh thần làm việc theo nhóm và sự cộng tác
- Develop and build mutual trust, respect, and cooperation among team members
Phát triển và xây dựng sự tin tưởng, tôn trọng và cộng tác giữa các thành viên trong nhóm
- Highly co-operate with colleagues, get along well and help colleagues in the job
Hợp tác tốt với đồng nghiệp, giúp đỡ nhau trong công việc
- Build cross-functional team effectiveness with Marketing, Sales, Regulatory, Finance, HR and Admin colleagues to ensure successful delivery of strategy
Xây dựng sự hiệu quả cho từng nhóm cùng với các đồng nghiệp phòng kinh doanh tiếp thị, đăng ký, kế toán, nhân sự, hành chính để đảm bảo sự truyền đạt chiến lược 1 cách thành công.
- Maintain good interpersonal professional relationships
Duy trì tốt những mối quan hệ chuyên nghiệp giữa các cá nhân
8. Comply with Company’s policies, regulations and local applicable laws
Tuân theo chính sách, quy định của Công ty
9. Others
Khác..
- Ensure Company’s confidentiality i.e. intellectual property, product, price, Sales and Marketing strategies, salary information
Đảm bảo bí mật của Công ty như tài sản trí tuệ, sản phẩm, giá, chiến lược kinh doanh và tiếp thị, thông tin về lương.
- Perform any additional tasks as reasonably requested by Business Unit Director
Thực hiện bất cứ nhiệm vụ được giao thêm với yêu cầu hợp lý từ Trưởng bộ
Work Place: Fresenius Kabi Asia Pacific Ltd.
Representative Office in Ho Chi Minh City
19/F Harbour View Tower
35 Nguyen Hue street, District 1, Hochiminh City, Vietnam
Xem chi tiết

Senior Compliance and Process Excellence Officer/ Chuyên Viên Tuân Thủ và Cải Tiến Quy Trình

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKế toán - Kiểm toán
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Department/ Bộ phận: Finance/ Tài chính
Location/ Địa điểm làm việc: HCMC/ TPHCM
Reports To/ Báo cáo cho: Compliance Manager/ Phụ trách Tuân thủ
Budget Managed/ Quản lý ngân sách: Finance/ Tài chính
Purpose - Key Responsibilities/ Mục đích - Trách nhiệm chính:
- Assist Compliance Manager in delivering annual Compliance training plan.
Hỗ trợ Phụ trách Tuân thủ hoàn thành kế hoạch đào tạo hằng năm.
- Function as a key point of contact for compliance questions and concerns from colleagues relating to Company’s policies as well as local rules and regulations govern the industry.
Phụ trách chính trong việc giải đáp các câu hỏi và quan ngại về tuân thủ của đồng nghiệp liên quan đến các chính sách công ty cũng như các quy định địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động.
- Ensure all compliance monitoring activities are carried out timely and effectively.
Đảm bảo các hoạt động giám sát tuân thủ được thực hiện kịp thời và hiệu quả.
- Recognize common compliance vulnerabilities and recommend preventive controls to mitigate compliance risks.
Nhận biết các yếu kém trong tuân thủ và khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro tuân thủ.
- Identify and quickly react to all potential and actual breach and propose remedial actions to Compliance Manager, ensure corrective actions have been adequately implemented in accordance with Company’s policies, at utmost transparent and non-bias manner.
Xác định và nhanh chóng ứng phó với các sai phạm, tiềm ẩn và thực tế, và đề nghị các biện pháp xử lý thích đáng cho Phụ trách Tuân thủ, đảm bảo các hành động khắc phục được triển khai phù hợp tuân theo các chính sách của công ty, minh bạch tối đa và không thiên vị.
- Coordinate/facilitate change management process to ensure that any new compliance related systems or updated compliance requirements are implemented into the company effectively and in a timely fashion.
Phối hợp/hỗ trợ các thay đổi quy trình nhằm đảm bảo các hệ thống liên quan đến tuân thủ hoặc các cập nhật yêu cầu về tuân thủ được triển khai vào công ty một cách hiệu quả và kịp thời.
- Assist the internal control and process reviews to ensure operating effectiveness and identify gaps for further improvement.
Hỗ trợ soát xét các quy trình và kiểm soát nội bộ để đảm bảo hoạt động hiệu quả và xác định các kẽ hở cần cải thiện thêm.
- Provides periodic compliance reporting to Compliance Manager as plan and on demand.
Báo cáo tuân thủ định kỳ cho Phụ trách Thủ theo kế hoạch và khi cần thiết.
- Support local, regional and global projects on risk management, process improvements and organizational efficiency.
Hỗ trợ các dự án địa phương, vùng và tập đoàn về quản trị rủi ro, cải tiến quy trình và tổ chức hữu hiệu.
Major Duties & Responsibilities/ Công việc và nhiệm vụ cụ thể:
Job holder is required to fully perform all the below mentioned tasks timely, correctly and completely:
Người giữ vị trí này yêu cầu phải thực hiện các nhiệm vụ dưới đây kịp thời, đầy đủ và chính xác:
- Conduct monthly Compliance induction to all new joiners in coordination with HR’s induction plan, other ad-hoc trainings to relevant colleagues as needed.
Thực hiện giới thiệu về Tuân thủ cho toàn bộ nhân viên mới vào công ty theo chương trình giới thiệu của HR, các nhiệm vụ đào tạo khác cho đồng nghiệp có liên quan khi cần thiết.
- Perform on-going and periodic reviews of sales and marketing activities, including pre- and post activity review. Identify, reject and report all the activities which are not compliant with company’s policies, SOPs and guidelines.
Thực hiện các soát xét liên tục và định kỳ cho các hoạt động bán hàng và tiếp thị, bao bồm việc kiểm tra trước và sau hoạt động. Xác định, từ chối và báo cáo toàn bộ các hoạt động không tuân thủ với các chính sách, quy trình chuẩn và hướng dẫn của công ty.
- Perform spot checks according to monthly/weekly plan of Compliance Manager, report result and follow up on irregularities resolution in accordance with the Company’s irregular case management process.
Thực hiện việc kiểm tra đột xuất theo kế hoạch tuần/tháng của Phụ trách Tuân thủ, báo cáo và theo dõi việc xử lý các sai phạm theo Quy trình xử lý các trường hợp sai phạm của công ty.
- Assist Compliance Manager in annual control and process reviews of FKR and FKV, including PU.
Hỗ trợ Phụ trách Tuân thủ thực hiện viện soát xét quy trình và kiểm soát hàng năm cho FKR, FKV bao gồm PU.
- Assist Compliance Manager and other Departments in deploying Compliance related systems into the Company (e.g: SSC, EM 4.0…).
Hỗ trợ Phụ trách Tuân thủ và các phòng ban khác trong việc triển khai các hệ thống liên quan đến tuân thủ vào công ty (vd: SSC, EM 4.0…).
- Coordinate with internal auditors and assist them to conduct internal audit for FKVN and follow up the audit recommendations (CAPA).
Phối hợp với kiểm toán nội bộ, hỗ trợ thực hiện chương trình kiểm toán nội bộ cho FKVN và theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị kiểm toán (CAPA).
- Other tasks as assigned by the Compliance Manager.
Các nhiệm vụ khác theo phân công củ Phụ trách Tuân thủ.
Xem chi tiết

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Địa Bàn Nha Trang, Khánh Hòa, Huế

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềY tế - Dược, Việc làm bán hàng
địa điểmKhánh Hòa
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Địa điểm làm việc: Mekong (Tiền Giang, Long An, Bến Tre), và miền Trung (Nha Trang- Khánh Hòa), Huế, Hồ Chí Minh, Hà Nội
CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH
• Là cầu nối giữa Công ty. Các bệnh viện và trung tâm y tế/ chăm sóc để thực hiện hiệu quả các chương trình giới thiệu sản phẩm của Công ty trên địa bàn được giao
• Đảm trách tất cả các hoạt động kinh doanh của những khách hàng hoặc những địa bàn được giao nhằm đạt doanh thu kinh doanh hằng năm
• Giám sát chất lượng và tính nhất quán của từng sản phẩm trong dịch vụ giao hàng.
NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ:
• Giới thiệu và mở rộng kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ của Công ty trên địa bàn được giao;
• Chuẩn bị các hoạch định và lên chương trình nhằm xác định những mục tiêu cụ thể và dự báo số lượng đặt hàng của khách hàng (các bệnh viện, các trung tâm y tế/ chăm sóc sức khỏe,…)
• Lập ra hướng kinh doanh, doanh số bán hàng và số lượng các khách hàng được giao
• Chuẩn bị các chứng từ, thông tin Công ty cho đầy đủ để tổ chức thầu thành công, giám sát các kết quả và báo cáo lên Quản lý kinh doanh vùng/Trưởng phòng kinh doanh vùng để được hỗ trợ nếu cần
• Tăng cường nhận thức và giới thiệu các sản phẩm của Công ty đến với các khách hàng
• Thiết lập và duy trì các mối quan hệ tốt với các bệnh viện, trung tâm y tế/chăm sóc sức khỏe,…để hỗ trợ trong việc thắng thầu
• Quản lý dịch vụ khách hàng thông qua các chất lượng kiểm tra khác nhau
• Làm các báo cáo bao gồm các hoạt động kinh doanh, các cuộc thăm viếng khách hàng theo đúng tiêu chí của Công ty đề ra
• Thực hiện hiệu quả các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, báo cáo các thông tin hoặc những phản hồi sau những lần đi giám sát thị trường với Giám sát kinh doanh để có những hành động phù hợp hỗ trợ cho công việc
• Thực hiện nghiêm chỉnh những hoạt động kinh doanh nhằm làm giảm thiểu những hàng tồn đọng dưới sự chỉ đạo của Quản lý kinh doanh vùng/Trưởng phòng kinh doanh vùng
• Phối hợp với các bộ phận: hậu cần, vận chuyển và giao hàng kịp thời cho khách hàng
• Tham gia huấn luyện tại chỗ cho các nhân viên mới
• Liên kết, hỗ trợ với các Trình dược viên khác để cùng hoàn thành doanh số bán hàng đã được đề ra theo quý/ theo năm.
• Hỗ trợ những hoạt động tiếp thị của Công ty
Xem chi tiết

ETC MR (Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện) Làm Việc Tại Tiền Giang , Hồ Chí Minh, Hà Nội

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềY tế - Dược, Việc làm bán hàng
địa điểmHà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Địa điểm làm việc: Mekong (Tiền Giang, Long An, Bến Tre), và miền Trung (Nha Trang- Khánh Hòa), Hồ Chí Minh, Hà Nội
CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH
• Là cầu nối giữa Công ty. Các bệnh viện và trung tâm y tế/ chăm sóc để thực hiện hiệu quả các chương trình giới thiệu sản phẩm của Công ty trên địa bàn được giao
• Đảm trách tất cả các hoạt động kinh doanh của những khách hàng hoặc những địa bàn được giao nhằm đạt doanh thu kinh doanh hằng năm
• Giám sát chất lượng và tính nhất quán của từng sản phẩm trong dịch vụ giao hàng.
NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ:
• Giới thiệu và mở rộng kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ của Công ty trên địa bàn được giao;
• Chuẩn bị các hoạch định và lên chương trình nhằm xác định những mục tiêu cụ thể và dự báo số lượng đặt hàng của khách hàng (các bệnh viện, các trung tâm y tế/ chăm sóc sức khỏe,…)
• Lập ra hướng kinh doanh, doanh số bán hàng và số lượng các khách hàng được giao
• Chuẩn bị các chứng từ, thông tin Công ty cho đầy đủ để tổ chức thầu thành công, giám sát các kết quả và báo cáo lên Quản lý kinh doanh vùng/Trưởng phòng kinh doanh vùng để được hỗ trợ nếu cần
• Tăng cường nhận thức và giới thiệu các sản phẩm của Công ty đến với các khách hàng
• Thiết lập và duy trì các mối quan hệ tốt với các bệnh viện, trung tâm y tế/chăm sóc sức khỏe,…để hỗ trợ trong việc thắng thầu
• Quản lý dịch vụ khách hàng thông qua các chất lượng kiểm tra khác nhau
• Làm các báo cáo bao gồm các hoạt động kinh doanh, các cuộc thăm viếng khách hàng theo đúng tiêu chí của Công ty đề ra
• Thực hiện hiệu quả các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, báo cáo các thông tin hoặc những phản hồi sau những lần đi giám sát thị trường với Giám sát kinh doanh để có những hành động phù hợp hỗ trợ cho công việc
• Thực hiện nghiêm chỉnh những hoạt động kinh doanh nhằm làm giảm thiểu những hàng tồn đọng dưới sự chỉ đạo của Quản lý kinh doanh vùng/Trưởng phòng kinh doanh vùng
• Phối hợp với các bộ phận: hậu cần, vận chuyển và giao hàng kịp thời cho khách hàng
• Tham gia huấn luyện tại chỗ cho các nhân viên mới
• Liên kết, hỗ trợ với các Trình dược viên khác để cùng hoàn thành doanh số bán hàng đã được đề ra theo quý/ theo năm.
• Hỗ trợ những hoạt động tiếp thị của Công ty
Xem chi tiết

Sales and Marketing Support Officer - Trợ Lý Bán Hàng và Tiếp Thị

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềMarketing - PR, Việc làm bán hàng
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Purpose / Key Responsibilities - Mục đích/Trách nhiệm chính:
• Provide Sales team secretarial and administrative supports for all their sales activities
Hỗ trợ phòng kinh doanh thực hiện các công việc văn thư và hành chánh liên quan đến các hoạt động kinh doanh
• Assist Marketing Dept through the completion of diversified secretarial and administrative duties as well as supporting all the local and overseas marketing events.
Hỗ trợ Bộ phận Tiếp thị thực hiện các nhiệm vụ văn thư và hành chính và hỗ trợ các sự kiện tiếp thị trong và ngoài nước
Major Duties & Responsibilities - Công việc và nhiệm vụ cụ thể:
Job holder is required to fully perform all of the below mentioned tasks timely, correctly and completely:
Người giữ chức vụ này phải thực hiện các công việc dưới đây đúng thời hạn, đầy đủ và chính xác:
- SALES SUPPORTS/ HỖ TRỢ BÁN HÀNG:
• Make sales analysis report monthly/ quarterly/ yearly as required by the Area Sales Manager (ASM) and Head of Sales & Marketing, such as sales by product, by territory, by customer, etc;
Lập báo cáo phân tích bán hàng theo tháng/quý/năm theo yêu cầu của Trưởng phòng Kinh Doanh vùng và Lãnh đạo Bộ phận Kinh doanh và Tiếp thị như doanh thu theo sản phẩm, theo lãnh thổ, theo khách hàng...
• Follow-up/ update/ summarize sales report by distributors every day, inform ASM and Head of Sales & Marketing about any abnormal phenomenal in sales report (wrong order, goods return, new customers, etc);
Theo dõi/cập nhật/tổng hợp báo cáo bán hàng theo nhà phân phối hàng ngày, thông báo cho Trưởng phòng Kinh Doanh vùng và Lãnh đạo Bộ phần Kinh doanh và Tiếp thị về những điều bất thường trong báo cáo bán hàng (sai đơn hàng, trả hàng, khách hàng mới,...)
• Calculate sales performance of the sales forces in order to calculate the bonus and incentives for sales forces;
Tính doanh số của các nhân viên bán hàng để tính thưởng và thưởng năng suất
• Summarize sales working plan daily/ weekly/ monthly with details provided by Med Rep, Sales Supervisor and ASM;
Tổng hợp kế hoạch bán hàng hằng ngày/hằng tuần/hằng tháng cùng với những chi tiết do Trình dược viên, Giám sát Kinh doanh và ASM cung cấp
• Follow up stock in distributors and sub-distributors;
Theo dõi kho hàng của các nhà phân phối và các nhà phân phối phụ
• Assist ASM in verifying sales expenses for sales team;
Hỗ trợ ASM xác minh các chi phí bán hàng của phòng kinh doanh
• Customer’s order: support sales team in contacting with distributors to solve order’s problems, customer’s complaint
Đơn hàng của Khách hàng: hộ trợ phòng kinh doanh liên lạc với các nhà phân phối giải quyết các vấn đề của đơn hàng, khiếu nại của khách hàng
• Contact Medical Representatives, Supervisors to update/ inform them Company’s regulation, announcement, meeting, etc
Liên hệ với các Trình dược viên, các Giám sát để cập nhật/thông báo các quy định, các thông báo, các cuộc họp của Công ty
• Other tasks as assigned by ASM and Head of Sales & Marketing
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ASM và Lãnh đạo Bộ phận Kinh doanh và Tiếp thị
- MARKETING SUPPORTS/ HỖ TRỢ TIẾP THỊ:
• Promotional material (brochure, leaflet, gimmick, gift, etc): follow-up delivery, check quality/ quantity and into ware house
Các sản phẩm khuyến mãi (tập quảng cáo, tờ rơi, tờ quảng cáo, quà tặng,...): theo dõi việc giao hàng, kiểm tra chất lượng/số lượng và đưa vào kho
• Distribute promotional material based on the approved Request Form
Phân phối sản phẩm khuyến mãi dựa trên yêu cầu theo mẫu được phê duyệt
• Prepare all kind of promotional materials for Marketing events as planned
Chuẩn bị các sản phẩm khuyến mãi trong các sự kiện Tiếp thị đã lên kế hoạch
• Control the warehouse by following input and output
Kiểm soát kho theo số liệu nhập và xuất kho
• Assist Product Managers in organizing events, advisory boards, symposium, exhibitions, conferences, seminar, workshop, etc such as registration, accommodation, transportation, meals and materials and get all relevant contracts signed and approval
Hỗ trợ Phụ Trách Sản Phẩm tổ chức các sự kiện, bàn tư vấn, hội nghị chuyên đề, triển lãm, hội thảo, hội nghị... như đăng ký, chỗ ở, đi lại, ăn uống và các tài liệu và nhận các hợp đồng liên quan đã ký kết và phê duyệt
• Support Product Manager and Sales and Marketing Manager in secretarial and administrative jobs
Hộ trợ Phụ trách Sản phẩm và Trưởng Phòng Kinh Doanh Và Tiếp Thị thực hiện các công việc văn thư và hành chính
• Integrity, discipline and follow company’s rule and policies
Nhất quán, kỷ luật và tuân theo quy định và chính sách của công ty
Xem chi tiết

ETC MR (Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện) Làm Tại HCM, Hà Nội, Gia Lai

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềY tế - Dược, Việc làm bán hàng
địa điểmGia Lai, Hà Nội, Hồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH
• Là cầu nối giữa Công ty. Các bệnh viện và trung tâm y tế/ chăm sóc để thực hiện hiệu quả các chương trình giới thiệu sản phẩm của Công ty trên địa bàn được giao
• Đảm trách tất cả các hoạt động kinh doanh của những khách hàng hoặc những địa bàn được giao nhằm đạt doanh thu kinh doanh hằng năm
• Giám sát chất lượng và tính nhất quán của từng sản phẩm trong dịch vụ giao hàng.
NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ:
• Giới thiệu và mở rộng kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ của Công ty trên địa bàn được giao;
• Chuẩn bị các hoạch định và lên chương trình nhằm xác định những mục tiêu cụ thể và dự báo số lượng đặt hàng của khách hàng (các bệnh viện, các trung tâm y tế/ chăm sóc sức khỏe,…)
• Lập ra hướng kinh doanh, doanh số bán hàng và số lượng các khách hàng được giao
• Chuẩn bị các chứng từ, thông tin Công ty cho đầy đủ để tổ chức thầu thành công, giám sát các kết quả và báo cáo lên Quản lý kinh doanh vùng/Trưởng phòng kinh doanh vùng để được hỗ trợ nếu cần
• Tăng cường nhận thức và giới thiệu các sản phẩm của Công ty đến với các khách hàng
• Thiết lập và duy trì các mối quan hệ tốt với các bệnh viện, trung tâm y tế/chăm sóc sức khỏe,…để hỗ trợ trong việc thắng thầu
• Quản lý dịch vụ khách hàng thông qua các chất lượng kiểm tra khác nhau
• Làm các báo cáo bao gồm các hoạt động kinh doanh, các cuộc thăm viếng khách hàng theo đúng tiêu chí của Công ty đề ra
• Thực hiện hiệu quả các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, báo cáo các thông tin hoặc những phản hồi sau những lần đi giám sát thị trường với Giám sát kinh doanh để có những hành động phù hợp hỗ trợ cho công việc
• Thực hiện nghiêm chỉnh những hoạt động kinh doanh nhằm làm giảm thiểu những hàng tồn đọng dưới sự chỉ đạo của Quản lý kinh doanh vùng/Trưởng phòng kinh doanh vùng
• Phối hợp với các bộ phận: hậu cần, vận chuyển và giao hàng kịp thời cho khách hàng
• Tham gia huấn luyện tại chỗ cho các nhân viên mới
• Liên kết, hỗ trợ với các Trình dược viên khác để cùng hoàn thành doanh số bán hàng đã được đề ra theo quý/ theo năm.
• Hỗ trợ những hoạt động tiếp thị của Công ty
Xem chi tiết

365 mẫu Top CV Xin Việc Online (xem tất cả mẫu CV)

Liên hệ qua chat365 Liên hệ qua skype

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!